„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Urząd Gminy Szumowo informuje, że w ramach operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Szumowo realizuje zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Szumowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu jest:
- zaprojektowanie, dostawa i montaż 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w 7 miejscowościach: Srebrny Borek, Ostrożne, Pęchratka Polska, Żabikowo Rządowe, Żabikowo Prywatne, Kalinowo, Paproć Duża;
- zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Srebrny Borek
Koszty całkowite zadania wynoszą 4 760 961,00 złotych
Dotacja w ramach PROW 2014-2020 wyniesie 1 999 950 złotych
Celem operacji jest poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Szumowo.