zdjęcie z sesjiDnia 25 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie odbyła się IV sesja Rady Gminy Szumowo.
Obrady rozpoczęto minutą ciszy celem uczczenia pamięci zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Po przedstawieniu programu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Mówił m.in. o spotkaniach związanych z wyborami sołtysów oraz zebraniach podsumowujących roczną działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, o planach zmiany nazwy drogi prowadzącej do Radwan, wykonywanych wycenach wykupu nieruchomości po mleczarniach w Szumowie, Ostrożnem i Paproci Dużej, oraz o rozmowach z przedsiębiorcami zainteresowanymi terenami inwestycyjnymi na terenie gminy Szumowo. Przedstawił również temat gazyfikacji Szumowa. Zależy to od ilości deklaracji mieszkańców i przedsiębiorców.

W dalszej części sesji radni zajęli się projektami uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa na 2019 rok.
Założenia finansowe szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Szumowo Pani Halina Dmochowska i Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, który podkreślił, że projekt budżetu jest ambitny ale realny do zrealizowania. Jest przede wszystkim prorozwojowy dla Gminy Szumowo.

Dochody budżetu w wysokości 27 995 300 zł
1. bieżące w wysokości 22 700 960 zł
2. majątkowe w wysokości 5 294 340 zł
Wydatki budżetu w wysokości 31 299 300 zł
1. bieżące w wysokości 20 026 900 zł
2.majątkowe w wysokości 11 272 400 zł

Zakres wydatków majątkowych i inwestycyjnych zaprezentował Wójt Gminy Szumowo.
Z zaplanowanego budżetu zostanie przeznaczone na oświatę (29,50%) w skład, której wchodzą wydatki takie jak szkoła, dowóz uczniów, świetlica przyszkolna- 9 228 655 zł oraz wynagrodzenia- 5 261 250 zł.
Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę (19%) -6 002 115 zł, w tym 500+ 3 576 815 zł. Następnie są wydatki związane z administracją (8,3%)-2 600 250 zł, Strażą Pożarną (2%)- 504 100 zł .
Należy podkreślić, że na inwestycje na terenie Gminy przeznacza się 36% środków budżetu. Na inwestycję planowane jest pozyskanie inwestycji zewnętrznych w wysokości blisko 4 mln zł.
Deficyt w budżecie w wysokości 3 304 000 zł, zostanie pokryty planowanym kredytem. długoterminowym o kwocie 3 700 000zł. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie.

Najważniejsze inwestycje planowane w tym roku to:
1.Ukończenie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Srebrnym Borku.
2.Przebudowa ul. kpt Antoniego Kozłowskiego w Szumowie z wiaduktem na drogę S8.
3.Budowa wodociągu w Szumowie i Paproci Dużej.
4.Przebudowa drogi Srebrna-Kalinowo-Ostrożne.
5.Wykop ziemi pod budowę drogi gminnej Żabikowo-Kalonowo-Ostrożne-Srebrny Borek.
6.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej.
7.Rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Szumowie.
8.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowo-warsztatowego w Szumowie.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:
-Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2019 – 2024;
-ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Szumowo w formie posiłku dzieciom w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023;
-gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo w 2019 roku;
-ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
-uchwałę Rady Gminy Szumowo z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu, a dotycząca prowadzenia biblioteki Powiatowej w Szumowie.

W sprawach różnych Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman określił szczegółowo zasady organizacji gospodarki odpadami komunalnymi, które to prowadzi od 01.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie.