Witamy
Aktualności


Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 grudnia 2014 09:50

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia, Życzę zdrowia, pomyślności oraz wielu radosnych chwil spędzonych przy wigilijnym stole.

Kolejny Zaś Nowy Rok 2015 niech będzie dla Państwa czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 

Wójt Gminy Szumowo

Jarosław Cukierman


Szumowo, Boże Narodzenie 2014 r.

 
IV Sesja Rady Gminy Szumowo PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 grudnia 2014 09:44

W dniu 19 grudnia 2014 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się IV Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, interpelacjach i zapytaniach, radni podjęli sześć uchwał. W pierwszym głosowaniu radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami plan dochodów wyniósł 14 mln 247 tys. 870 zł, a plan wydatków - 15 mln 133 tys. 870 zł. Deficyt w wysokości 886 tys. zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 436 tys. zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 450 tys. zł.
Następnie radni jednogłośnie uchwalili plan pracy Rady Gminy Szumowo na przyszły rok a w nim m.in. zadania z zakresu organizacji pracy organów gminy i jednostek pomocniczych, gospodarki finansowej, podatków i opłat lokalnych, oświaty i wychowania, kultury, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także wiele innych.

Czytaj więcej…
 
Informacje dla płatników PDF Drukuj Email
czwartek, 18 grudnia 2014 14:29

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczęło ogólnopolską kampanię informacyjną.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do US-ów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

 
IV Sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email
piątek, 12 grudnia 2014 11:42

Zawiadomienie

Uprzejmie zawiadamiam, że IV sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku (piątek) o godzinie 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Czytaj więcej…
 
Informacja Wójta Gminy Szumowo PDF Drukuj Email
piątek, 12 grudnia 2014 11:27

 

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Szumowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/122/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego poz. 1130) Wójt Gminy Szumowo informuje, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, w szczególności do usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń ;

2) w przypadku braku możliwości usunięcia lodu należy posypać go piaskiem lub innym dopuszczalnym środkiem, w celu zlikwidowania śliskości;

3) niezwłocznego usuwania z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów.

 

Nadzór nad wykonaniem w/w obowiązków będzie sprawował Wójt Gminy Szumowo.

 
Składy komisji Rady Gminy wybrane. PDF Drukuj Email
wtorek, 09 grudnia 2014 13:00

 

W dniu wczorajszym, 9 grudnia 2014 podczas II sesji Rady Gminy zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Łomży nowo wybrany Wójt Pan Jarosław Cukierman oficjalnie objął obowiązki Wójta Gminy Szumowo z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy.

Wypowiedział słowa:

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." i dodał: "Tak mi dopomóż Bóg."

Po złożeniu ślubowania Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman podziękował ustępującemu wójtowi Panu Zdzisławowi Lutostańskiemu za długoletnią pracę oraz za wkład włożony w rozwój gminy.

Pan Lutostański serdecznie pogratulował nowemu Wójtowi Gminy Szumowo objęcia stanowiska.

Natomiast podczas trwania trzeciej sesji Rady Gminy Szumowo, która to odbyła się tego samego dnia, ślubowanie złożył radny Pan Damian Gwardiak oraz ustalono składy osobowe komisji Finansów i komisji Rewizyjnej.

Czytaj więcej…