Aktualności


Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pęchratki Polskiej zapraszają 19 listopada na Zabawę Andrzejkową.

W sobotę 22 października 2016 roku w liturgiczne wspomnienie  św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Szumowie już po raz jedenasty odbył się Turniej Piłki Halowej dla członków i sympatyków SKC.

Organizatorami tego wydarzenia były działające w naszej Szkole Koło Caritas oraz Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Do rywalizacji sportowej włączyło się 23 drużyny z różnych stron naszej diecezji. Łącznie w zawodach wystartowało 161 zawodników. Turniej ma już dość bogatą historię i można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

Uroczyste otwarcie XI Turnieju Piłki Halowej odbyło się o godz. 8.30 w obecności zaproszonych gości: ks. proboszcza kan. Sławomira Grodeckiego, Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej ks. kan. Andrzeja Mikuckiego, wójta gminy Szumowo pana Jarosława Cukiermana, oraz sekretarza gminy pani Hanny Szabłowskiej. Po wspólnym odśpiewaniu „Barki” przy akompaniamencie trąbki, na której grał uczeń naszej szkoły oraz hymnu halówki pierwszy strzał do bramki wykonał ksiądz proboszcz.  Radosne rozpoczęcie Turnieju w duchu fair play przez zaproszonych gości zachęciło uczestników do jak najlepszej gry. Całe wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu, życzliwości i pomocy wielu osób. Sędziami turnieju byli pan Zenon Mościcki oraz pan Zbigniew Komor.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Pódl. 2016 r.,poz. 3718).
Stypendia mogą otrzymać

Gmina Szumowo informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szumowo” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Uprzejmie zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Szumowo odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku (piątek) o godzinie 9°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie

z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Urząd Gminy Szumowo poszukuje pracownika ds. inwestycji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

Preferowane wykształecenie techniczne w zakresie: budownictwo, architektura, zagospodarowanie przestrzenne.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo.

14 października obchodzone jest w Polsce Święto Edukacji Narodowej - Dzień Nauczyciela - jak się dawniej mówiło.

Z tej okazji w naszej szkole, w przeddzień tej uroczystości, powinszowaniom i miłym słowom nie było końca. Życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom złożyła dyrektor szkoły, Bożena Kosobudzka. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Zaremba, wyrażając wdzięczność dzieci i rodziców, zabrała głos, aby w imieniu wszystkich, dla których pracują nauczyciele, podziękować za ich codzienny trud.

Święto, które obchodziliśmy w ubiegły czwartek, to okazja do uhonorowania nauczycieli i pracowników szkoły. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w Szumowie i Wójta Gminy Szumowo. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Wczoraj 17 października 2016 roku swoje 100 urodziny świętował najstarszy mieszkaniec Gminy Szumowo Pan Wincenty Jastrzębski. Mieszkaniec wsi Pęchratka Polska.

Ten wyjątkowy dzień Jubilat spędził w gronie rodziny i licznie przybyłych gości.

Podczas uroczystości Jubilat nie krył wzruszenia i radości z odwiedzin i otrzymanych życzeń.Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Agnieszka Żochowska złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin przesłali także Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski. Jubilat otrzymał od zaproszonych gości mnóstwo życzeń, kwiatów i prezentów.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godziny 12.00.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym znajdują sie na stronie: www.rownacszanse.pl

 
 
 
 
 
 
„Miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę Jego posłannictwa.
Tak rozumieli i urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy Jego uczniowie i naśladowcy.
Trzeba, aby to oblicze miłosierdzia było na nowo odsłaniane.”

                                                                                                     Jan Paweł II

„Bądźcie świadkami miłosierdzia”

W poniedziałek, dnia 17 października 2016 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji XVI Dnia Papieskiego, który w tym roku przeżywamy pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Proboszcz Parafii Szumowo ks. Kanonik dr Sławomir Grodecki, ksiądz wikariusz Marcin Ołtarzewski, a także przedstawiciele Gminy Szumowo: wójt pan Jarosław Cukierman, sekretarz pani Hanna Szabłowska i skarbnik pani Halina Dmochowska. Przesłaniem uroczystości były słowa Ojca Świętego „Dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia”.